Art. 61 ust. 6

Art. 61.

6. [Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej] <Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.